Trestné právo

V oblasti trestného práva je klientom poskytovaná právna pomoc najmä v podobe obhajoby v trestnom konaní. Veľmi časté sú však aj právne služby v súvislosti s uplatňovaním si nárokov na náhradu škody v trestnom konaní, spôsobenej trestnou činnosťou a taktiež kvalifikované spisovanie trestných oznámení.

 

Aké sadzby ukladá trestný zákon za trestnú činnosť ?

Pri prečine

Prečin je trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý trestný zákon v osobitnejčasti ustanovuje trest odňatia slobody s hornouhranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

Pri zločine

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päťrokov.

Jednotlivé trestné činy sú klasifikované a zatriedené do 12 hláv:

 • I. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU
  • 1. Trestné činy proti životu
   • Úkladná vražda
   • Vražda
   • Vražda novonarodeného dieťaťa matkou
   • Zabitie
   • Usmrtenie
   • Nedovolené prerušenie tehotenstva
   • Účasť na samovražde
  • 2. Trestné činy proti zdraviu
   • Ublíženie na zdraví
   • Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia
   • Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie
   • Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti
   • Poškodenie zdravia
   • Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
   • Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie
   • Ohrozovanie pohlavnou chorobou
   • Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi
   • Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami
   • Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
   • Šírenie toxikománie
   • Podávanie alkoholických nápojov mládeži
   • Podávanie anabolických látok
   • Neposkytnutie pomoci
 • II. TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI
 • III. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI
 • IV. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
  • Krádež
  • Sprenevera
  • Nevyplatenie mzdy a odstupného
  • Neoprávnené užívanie cudzej veci
  • Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla
  • Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru
  • Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty
  • Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla
  • Podvod
  • Úverový podvod
  • Poisťovací podvod
  • Kapitálový podvod
  • Subvenčný podvod
  • Neoprávnené obohatenie
  • Podvodný úpadok
  • Zavinený úpadok
  • Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok
  • Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier
  • Podielnictvo
  • Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
  • Úžera
  • Zatajenie veci
  • Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
  • Poškodzovanie veriteľa
  • Zvýhodňovanie veriteľa
  • Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním
  • Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania
  • Marenie exekučného konania
  • Porušovanie zákazu konkurencie
  • Poškodzovanie cudzej veci
  • Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií
  • Zneužívanie vlastníctva
  • Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky
  • Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva
  • Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty
 • V. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE
  • 1. Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku
   • Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži
   • Neoprávnené podnikanie
   • Neoprávnené zamestnávanie
   • Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb
   • Nepovolená výroba liehu
   • Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
   • Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami
   • Ohrozenie devízového hospodárstva
  • 2. Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
   • Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
   • Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev
   • Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva
   • Zneužívanie informácií v obchodnom styku
   • Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
   • Poškodzovanie spotrebiteľa
   • Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi
  • 3. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové
   • Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
   • Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov
   • Výroba a držba falšovateľského náčinia
   • Ohrozovanie obehu peňazí
   • Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok
   • Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru
   • Skrátenie dane a poistného
   • Neodvedenie dane a poistného
   • Nezaplatenie dane a poistného
   • Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru
  • 4. Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu
  • Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu
  • Porušovanie priemyselných práv
  • Porušovanie autorského práva
 • VI. TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
  • 1.Trestné činy všeobecne nebezpečné
   • Všeobecné ohrozenie
   • Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
   • Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
   • Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni
   • Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode
   • Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny
   • Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami
   • Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny
   • Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny
   • Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov
   • Neoprávnené uskutočňovanie stavby
  • 2. Trestné činy proti životnému prostrediu
   • Ohrozenie a poškodenie životného prostredia
   • Neoprávnené nakladanie s odpadmi
   • Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok
   • Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia
   • Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
   • Porušovanie ochrany stromov a krov
   • Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín
   • Únik organizmov
   • Pytliactvo
 • VII. TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE
  • 1. Trestné činy proti základom republiky
  • 2. Trestné činy proti bezpečnosti republiky
   • Vyzvedačstvo
   • Ohrozenie utajovanej skutočnosti
 • VIII. TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH
  • 1. Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci
   • Útok na orgán verejnej moci
  • 2. Trestné činy verejných činiteľov
   • Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
   • Marenie úlohy verejným činiteľom
  • 3. Korupcia
  • 4. Niektoré formy trestnej súčinnosti
  • 5. Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci
   • Zasahovanie do nezávislosti súdu
   • Pohŕdanie súdom
   • Marenie spravodlivosti
   • Krivé obvinenie
   • Krivá výpoveď a krivá prísaha
   • Marenie výkonu úradného rozhodnutia
   • Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky
   • Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda
   • Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky
   • Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti
   • Násilné prekročenie štátnej hranice
   • Prevádzačstvo
   • Nedovolené prekročenie štátnej hranice
   • Vzbura väzňov
 • IX. TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM
  • Násilie proti skupine obyvateľov
  • Nebezpečné vyhrážanie
  • Nebezpečné prenasledovanie
  • Šírenie poplašnej správy
  • Opilstvo
  • Výtržníctvo
  • Hanobenie miesta posledného odpočinku
  • Hanobenie mŕtveho
  • Kupliarstvo
  • Výroba detskej pornografie
  • Rozširovanie detskej pornografie
  • Prechovávanie detskej pornografie
  • Ohrozovanie mravnosti
  • Ohováranie
  • Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
  • Poškodzovanie cudzích práv
  • Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy
  • Týranie zvierat
  • Zanedbanie starostlivosti o zvieratá
 • X. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE V OZBROJENÝCH SILÁCH A PROTI OBRANE VLASTI
  • 1. Trestné činy proti brannosti
   • Marenie spôsobilosti na službu
   • Neplnenie odvodnej povinnosti
   • Obchádzanie brannej povinnosti
  • 2. Trestné činy proti civilnej službe
   • Nenastúpenie civilnej služby
   • Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby
  • 3. Trestné činy proti službe v ozbrojených silách
   • Nenastúpenie služby v ozbrojených silách
   • Porušovanie osobných a vecných povinností
  • 4. Trestné činy proti obrane vlasti
   • Spolupráca s nepriateľom
   • Vojnová zrada
   • Služba v cudzom vojsku
 • XI. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
  • 1. Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti
   • Neuposlúchnutie rozkazu
   • Sprotivenie alebo donútenie porušiť vojenskú povinnosť
   • Urážka medzi vojakmi
   • Násilie voči nadriadenému
   • Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov
  • 2. Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu
   • Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby
   • Dezercia
  • 3. Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby
   • Porušovanie povinností strážnej služby
   • Porušovanie povinností dozornej služby
   • Porušovanie povinností pri obrane vzdušného priestoru
  • 4. Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť
   • Porušovanie služobných povinností
   • Zbabelosť pred nepriateľom
   • Nesplnenie bojovej úlohy
   • Opustenie bojových prostriedkov
   • Vydanie bojových prostriedkov nepriateľovi
 • XII. TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY TERORIZMU EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ
  • 1. Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu
   • Ohrozenie mieru
   • Genocídium
   • Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme
   • Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie
   • Nedobrovoľné zmiznutie
   • Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd
   • Výroba extrémistických materiálov
   • Rozširovanie extrémistických materiálov
   • Prechovávanie extrémistických materiálov
   • Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
   • Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
   • Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu
   • Neľudskosť
  • 2. Trestné činy vojnové
   • Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja
   • Plienenie v priestore vojnových operácií
   • Zneužívanie medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov
   • Útok proti parlamentárovi
   • Zneužitie rekviračného práva
   • Vojnová krutosť
   • Perzekúcia obyvateľstva
   • Vojnové bezprávie
   • Ohrozenie kultúrnych hodnôt
  • 3. Spoločné ustanovenia